Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                        №412

                                               гр.Габрово, 05.08.2010г.

 

                                      В    И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

         ГАБРОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесети юли през двехиляди и десета година, в състав :

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРЕМЕНА ГОЛЕМАНОВА

 

         При секретаря Д.В., като разгледа докладваното от съдия Големанова гр.д.№169 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Предявен иск с правно основание чл.74 от ЗЧСИ.

         В исковата молба и конкретизиращи молби се твърди, че Покана за доброволно изпълнение от 21.12.2009г. била нередовна,тъй като към нея не били приложени документите доказващи посочените в поканата суми, не били посочени основанията на поисканите от ЧСИ такси и разноски и не била подписана от ищеца по посочените в нея причини. Твърди, че поканата била невалидна, а ЧСИ продължавала изпълнението. Твърди се и че с поканата ЧСИ Г.Н. увреждала достойнството на ищеца пред общинските служители, наранявала авторитета и престижа му. Със заплахата, че налага запор върху пенсията на ищеца и  че ще бъдат отворени сгради и претърсят вещи, жилището и др.помещения се създавала тревога в семейството на ищеца, влияело се върху здравето му. Ищецът бил на 70гознии и страдал от заболявания- високо кръвно на нервна почва и силно изразено притеснение. Твърди се, че с тези си действия ответният ЧСИ нанесъл нематериални щети на ищеца, които той оценявал на стойност 375лв.

         Моли съда да осъди ЧСИ Г.Н. да му заплати сумата от 375лв. – нематериални щети и направените по делото разноски.

         Ответника твърди, че поканата за доброволно изпълнение е връчена на ищеца в съответствие  с изискванията на чл.42, чл.43 и чл.44 от ГПК. Връчването било оформено в съответствие с разпоредбите на ГПК- поканата била връчена лично на длъжника, посочена е датата, на която е връчена поканата- 28.12.2009г., посочени са имената на връчителят. Счита, че при връчването на поканата за доброволно изпълнение не били извършени действия от страна на съдебния изпълнител, които да накърняват достойнството на ищеца пред общинските служители, авторитета и престижа му. Законодателят не бил предвидил специален ред за връчване на съобщения в съответствие със здравословното състояние и възрастта на страната участваща в изпълнителното производство. При извършване на действията си ЧСИ е спазил закона, професионалната етика. Не са налице неправомерни действия, не е налице хипотезата на чл.74 от ЗЧСИ, поради което претенцията на ищеца е неоснователна. Моли съда да отхвърли предявеният иск и да присъди направените по делото разноски.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна :

         Не е спорно между страните по делото, че ответника е длъжник по изп.д.№20097330400459 по описа на ЧСИ Г.Н., по което изпълнително дело на 28.12.2009г. на ищеца е връчена покана да доброволно изпълнение. В края на поканата за доброволно изпълнение ищецът е отбелязал, че без приложението не приема поканата.

         Видно от приложеното копие от изп.д.№20097330400459 по описа на ЧСИ Г.Н. същото е образувано въз основа на молба от К.Р.К. и И.Р.С. чрез пълномощника им Х.С. против ищеца по делото Т.Т.. Към молбата са приложен изпълнителен лист издаден от РС Севлиево по гр.д.№146/2008г. С посоченият изпълнителен лист Т.И.Т. е осъден да заплати на взискателите сумата от 200лв.- деловодни разноски за производство по допускане на касационо обжалване..

         От правна страна съдът намира следното :

         Частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност (чл.74, ал.1 от ЗЧСИ). Тази отговорност е на лице когато има настъпила вреда, неправомерни действия на ЧСИ, причиняване на вредите при изпълняване на дейността на ЧСИ и причинна връзка.

         По делото не са представени доказателства, че изпратената от ответният ЧСИ до ищеца покана за доброволно изпълнение по изп.д.№ 20097330400459 е са законосъобразна и следователно същата е правомерно изпратена и връчена. Ищеца не е отстранил нередовностите по жабата си против процесната покана, поради което същата му е  върната, т.е тези действия на ЧСИ Г.Н. не са отменени по съответния ред, поради което същите са правомерни и законосъобразни.  Несъстоятелно е възражението на ищеца вписано в поканата за доброволно изпълнение, а именно, че заедно с нея не му били връчени приложенията(копие от изпълнителен лист и др., както уточнява в конкретизираща молба до съда и в с.з. от 30.07.2010г.) – никъде в ГПК не съществува задължение за съдебния изпълнител да представя копие от изпълнителното основание заедно с поканата за доброволно изпълнение, освен в случаите по чл.417 от ГПК. Изпълнителният лист въз основа на който е образувано изп.д.№20097330400459  не е издаден въз основа на акт по чл.417 от ГПК и следователно не нужно с поканата за доброволно изпълнение да се връчва и копие от изпълнителният лист.

         По делото не се доказа, че за ищеца Т. са настъпили каквито и да било вреди(имуществени и неимуществени) в следствие на извършени от ЧСИ Г.Н. действия. Нито е налице причинно следствена връзка между действията на ЧСИ Г.Н. и някакви, каквито и да било вреди за ищеца.

         Не се доказаха твърденията на ищеца, че с действията си при връчване на поканата за доброволно изпълнение ЧСИ Г.Н. е уронила престижа му.

         Поради изложеното съдът счита, че не е налице фактическият състав на чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, поради което предявеният от ищ75 – нематериални щети са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

         Поради отхвърляне на предявеният иск ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 150лв.-разноски по делото.

 

         Водим от гореизложеното, съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.И.Т., с ЕГН ********** *** против ЧСИ Г.В.Н., рег.№733 на Камарата на частните съдебни изпълнители в РБългария, с район на действие района на ОС Габрово, адрес гр.Севлиево, ул.Стойчо Часовникаров №1, ет.2 иск за заплащане на сумата от 375лв.(триста седемдесет и пет лева) – неимуществени щети във връзка с действия по изп.д.№20097330400459, като неоснователен и недоказан, на осн. чл.74 от ЗЧСИ.

         ОСЪЖДА Т.И.Т., с ЕГН ********** *** да заплати на ЧСИ Г.В.Н., рег.№733 на Камарата на частните съдебни изпълнители в РБългария, с район на действие района на ОС Габрово, адрес гр.Севлиево, ул.Стойчо Часовникаров №1, ет.2 сумата от 150лв.(сто и петдесет лева) – разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :