РЕШЕНИЕ №345

Гр. Габрово, 27 юни 2011 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ГАБРОВСКИЯТ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ â ïóáëè÷íî çàñåäàíèå íà 21 юни    2011  ãîäèíà â ñúñòàâ:

 

Ïðåäñåäàòåë: РАДОСВЕТА ПАРАПАНОВА

 

ïðè ñåêðåòàðÿ венета максимова, êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò председателя гр.д. № 854  ïî îïèñà çà 2011 г.  на ГРС, çà äà ñå ïðîèçíåñå âçå ïðåäâèä ñëåäíîòî:

 

Производството е образувано по искова молба на Д.М.Б. егн ********** *** чрез адвокат РАДА БАЛТОВА ОТ ГАК  против Областна Дирекция на МВР  - Габрово,  представлявана от Директора на Д.Д.  за отмяна на дисциплинарно наказание Забележка.

 

Ответната страна е    депозирала  писмен отговор в едномесечния срок.

 

В  исковата молба   се твърди, че е в трудовоправни отношения съм  с ответника. Работи  като  системен оператор в сектор "Пътна полиция" при ОД Мвр Габрово.

На 01-03-2011 год.  й  била връчена Заповед с рег.№263 от 25.02.2011 год. на Директора на Д.Д. относно налагане на дисциплинарно наказание "Забележка" за срок от  1 година   по чл. 188 т. 1 вр.  с чл. 186 и 187 т.3 от КТ. В Заповедта е написано че е  извършила нарушение на служебната дисциплина - неизпълнение на възложената работа и неспазване на. техническите и технологични правила, изразяващи се в това, че   през периода   от месец април 2010 год. до м. януари 2011 год. не е била обработила своевременно документите  на 6 броя жалби по наказателни постановления. Не е  съгласна със заповедта и я оспорва, считам същата за неправилна и незаконосъобразна поради следните причини:

1. Незаконосъобразността според мен идва от следното обстоятелство: Разпоредбата на чл.195 ал.1 от КТ предвижда определени изисквания към съдържанието- мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, кога е извършено, наказанието и законният текст въз основа на който се налага.  Липсата  само на един от посочените реквизити е достатъчна да приема, че тази заповед е НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА тъй като тази норма е императивна. В конкретния случай издалият заповедта се е позовал на справка рег.№ 7947/18-02-2011 г. на главен инспектор Христо Колев - началник на сектор Пътна полиция към отдел  "Охранителна полиция" при ОД МВР, но същата не е връчена по надлежния ред на Бакърджиева , към момента когато е връчена заповедта или преди връчването, за да може да се защити. Много общо е посочено че Бакърджиева е не е обработила своевременно 6 броя жалби п/в НП,  като не е конкретизирано кои са тези НП, към кой момент са били издадени, за кого се отнасят и какво точно не е извършено по жалбите.

2. Връчената заповед не е подписана от директора , а е  някакъв препис под кой не стои подпис,  а този който е написал вярно не е посочил имената си , което също прави заповедта незаконосъобразна.  Би следвало заповедта да е връчена срещу подпис и дата на връчване, и то  в оригинал,  за да се види дали заповедта е издадена от работодателят или друго лице, което няма правомощия. В тази насока не може да заеме становище като посочихме защо.

3. По същество на спора  по трудов договор   № 4561/14-2-2006г.  е  назначена като системен оператор в група "Регистрация и отчет на ППС" на сектор  Пътна полиция" към отдел  "Охранителна полиция" при ОД на МВР  Габрово. С  допълнително споразумение 48417/1-12-2010 г. съм назначена на длъжност   "системен оператор" в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност" на сектор  'Пътна полиция" към отдел "Охранителна полиция" при Областна Дирекция на МВР. Нямала връчени длъжностни характеристики, въз основа на които точно и ясно да са ми вменени правата и задълженията за тези длъжности. Така че няма как  да отговарям за наказателната политика във връзка с  актовете и издадените наказателни постановления и жалбите срещу  тях. Не си спомня да й  е възлагана до 01.12.2010 год. този вид работа с някаква писмена заповед. Това също не е без значение да бъде  наказана за дейност от април 2010 год. до 01.12.2010 год.,която не й е  вменена в задължение.

иска да  бъде отменена заповедта като неправилна и незаконосъобразна, като се  осъди ответника по исковата молба да ми заплати направените по делото разноски- адвокатски хонорар в размер на 150 лева.

 

ответната  страна  взема  следното становище:

По първото възражение - за Нарушение на разпоредбата на чл.195,ал.1 от КТ. Съгласно същата - дисциплинарното нарушение ща да бъде индивидуализирано в заповедта за налагането му с описание на неговите обективни и субективни признаци и времето на извършването му, което изискване в процесния случай сме спазили с оглед гарантиране   на   правото   на   защита   на   служителя. При   преценка   на законосъобразността на наложеното със Заповед № 263/25.02.2011 год. дисциплинарното  наказание "Забележка " на първо място сме установили дали изложените от работодателя факти и обстоятелства относно конкретното поведение на ищцата,  за което е санкционирана като се установи, че последната е извършила нарушение на 'трудовата дисциплина изразяващо се във виновно неизпълнение на трудовите й задължения. Видно от длъжностната характеристика на ищцата й е вменено трудовото й задължение да получава, обработва, съхранява, предава и изпраща по предназначение явни документи и материали, изготвени в службата или получени от други ведомства, като в това число са и жалбите по наказателни постановления. Длъжностната характеристика е подписана от ищцата. Същата е сведена до нейното знание и твърденията й, че административно наказателното деловодство не било в нейните задължения не намират опора в доказателствената съвкупност по делото. В обясненията й,  приложени към настоящия отговор се твърдят различни неща от тези изложени в исковата молба. От събраните писмени доказателства по категоричен начин се установява, че Бакърджиева е осъществила състава на вмененото й във вина дисциплинарно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.195 от КТ , дисциплинарното нарушение трябва да бъде индивидуализирано в заповедта за налагането му с описание на неговите обективни и субективни признаци и времето на извършването му, което изискване в процесния случай сме спазили с оглед гарантиране на правото на защита на служителя. Повелителната норма на чл.126, т.7 от КТ вменява в задължение на служителя да изпълнява стриктно трудовите си задължения като същите са съществен елемент от трудовата дисциплина. За осъщественото от ищцата виновно нарушение на трудовата дисциплина ние в рамките на дисциплинарната си власт сме наложили съответното наказание "забележка", при определяне на което сме отчели тежестта на извършеното нарушение, обстоятелствата при които същото е извършено, както и конкретното поведение на ищцата

По второто възражение, че Заповедта не е подписана от Директора на областната дирекция - Видно от представеното към писмения отговор ксерокопие от Заповед № 263/25.02.201 1 год., същата е подписана от Директора на Областна дирекция на МВР, т.е. същата е издадена от компетентен орган.

По третото възражение  Бакърджиева не била отговаряла за наказателната политика във връзка с актовете и издадените НП както и за жалбите свързани с тях. Субект на нарушението на трудовата дисциплина може да бъде само работник или служител, т. е. лице което предоставя работната си сила по трудово правоотношение. Обект на дисциплинарното правоотношение  могат да бъдат само задължения на работника или служителя само по трудовото му правоотношение с работодателя. По чл.187, т.3 от КТ е особено съществено нарушение на трудовата дисциплина, тъй като то засяга престацията на  служителя. Това нарушение Бакърджиева е осъществила чрез бездействие като не е пратила своевременно подадените жалби в деловодството на АНД до РС Габрово. Техническите и технологичните правила, вменени и в длъжностната й характеристика са,  също елемент от задълженията й по трудовото правоотношение. Същите са указания преди всичко относно начина по който тя трябва да изпълнява уговорената работа. Неспазването им се изразява в отклонение от предписанията относно това с какви технически средства и при каква последователност трябва да се извършват отделните трудови операции, от които се състои съответният вид работа. Неспазването на тези предписания може да осуети постигането на изискуемите резултати.

Счита, че процедурата е спазена. Съгласно чл.193,ал.1 от КТ работодателят е длъжен, преди налагане на дисциплинарното наказание . да изслуша работника или служителя   или да приеме писмените му обяснения. На 15.02.2011  год. са снети писмени обяснения от Бакърджиева е рег.№ 7095/15.02.2011 год. В процесната Заповед изрично е посочено, че същата се издава след запознаване е писмените обяснения с вх. № 7095/15.02.2011 год. Обясненията са и поискани във връзка с извършеното от нея нарушение.

След като искането и получаването на обяснения е изпълнено но отношение на нарушението и правомерно е наложено наказанието е изпълнено изискването на чл.193,ал.1 от КТ за предварително снемане на обяснения.

 

Правна квалификация  

Предвид изложеното съдът намира, че предявения   иск  е за  отмяна на  наложено дисциплинарно наказание  със Заповед с рег.№263 от 25.02.2011 год. на Директора на Д.Д. относно налагане на дисциплинарно наказание "Забележка" за срок от  1 година   по чл. 188 т. 1 вр.  с чл. 186 и 187 т.3 от КТ.

 

Обстоятелствата, които имат значение за иска са- 

·        има ли нарушение на трудовата дисциплина ;

·        спазена ли е дисциплинарната процедура

·        законосъобразно ли е наложено  дисциплинарното наказание от работодателя,

 

Обстоятелства,  които не се нуждаят от доказване:

 Безспорни факти и права са :

·        наличието на трудово правоотношение  между страните като ищцата е заемала  длъжността “Системен оператор” в група "Регистрация и отчет на ГТПС" към сектор "Охранителна полиция" към отдел "Охранителна полиция'" при ОД МВР Габрово, като с допълнително споразумение от 01.12.2010 год. е назначена на длъжност "'Системен оператор" в група "Организация на движението, пътен контрол и    превантивна   дейност"    на   сектор   "Пътна    полиция"    към   отдел “Охранителна полиция" при ОД МВР Габрово;

·        със  Заповед № 263/25.02.2011  год.  и е     наложено   дисциплинарно   наказание Забележка" за срок от една година на основание чл.188,т.1вр.186 и187,т.3 от КТ за това, че “не е  обработила своевременно 6 бр. жалби по наказателни постановления , с което е нарушила чл.60,ал. 2 от ЗАНН, констатирано от  ГЛ.. ИНСПЕКТОР ХР. КОЛЕВ – Началник на сектор   "Пътна    полиция"    към   отдел “Охранителна полиция" при ОД МВР Габрово в справка рег.№ 7947/1 8.02.201 1 год., за неизпълнение на възложената работа и неспазване на техническите и технологичните правила;

·     че на ищцата е връчен препис от заповед №263/25.02.2011  год на лист 4 от делото;

·     работодателят е поискал и му са представени писмени обяснения  от ищцата  по случая от 15 и 17  февруари 2011 г. ;

 

Факти, подлежащи на доказване и разпределение на доказателствената тежест за тях :

В тежест  на   ответната страна-  работодател  е  да докаже, че законосъобразно е наложил процесното дисциплинарно наказание- и конкретно по повдигнатите от ищцата възражения:

·        че  процесната заповед е надлежно мотивирана,  като в нея е посочено конкретно извършеното от ищцата нарушение на трудовата дисциплина и кога е извършено  съгласно чл.195, ал.1  от КТ / кои 6 бр. жалби против наказателни  постановления са несвоевременно обработени и защо обработването е несвоевременно/;

·        че оригинала на процесната заповед , подписан от работодателя е връчен на ищцата съгласно чл.195,ал.3 от КТ;

·        че е налице нарушение на трудовата дисциплина по чл.187,т.3 от КТ неизпълнение на възложена рабата, неспазване на  техническите и технологичните правила, съобразно връчената й длъжностна характеристика за длъжност "Системен оператор" в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна   дейност"    на   сектор   "Пътна    полиция" към отдел “Охранителна полиция" при ОД МВР Габрово или други конкретни указания на работодателя по негова заповед;

 

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

От писмените доказателства - копие от заповедта, връчено на ищцата на лист 4 от делото, копие от допълнителното споразумение към ТД, Трудов договор с рег.№ 4561/14.02.2006 год., Длъжностна характеристика на длъжност "Системен оператор " и протокол към него, Заповед № 263/25.02.201 1 год. на Директор ОД МВР Габрово, Обяснения с рег.№ 7095/15.02.201 1 год., Допълнителни обяснения с рег.№ 7585/17.02.201 1 год., Възражение с рег.№ 8375/21.02.2011 год., Справка с рег.№ 7947/1 8.02.2011 год.,  Писма до РС с рег.№ 4441 /27.01.20П год.,с №4543/28.01.201 1 год., с №443 1/27.01.201 1 год.,ведно с приложените към тях жалби се установява, че на ищцата е връчена не оригиналната заповед с рег.№263 от 25.02.2011 год. на Директора на ОД на МВР, а препис, в който не  е посочено от кого е  изготвен и кое лице удостоверява  верността му с оригинала. 

По делото е представен  и  друг екземпляр на процесната заповед- в  заверено от юрисконсулт копие, което съдържа саморъчен подпис на директора, но върху него няма отбелязване, че този оригинал  е  връчен  на  ищцата.

За да произведе действие, заповедта за  налагане  на  дисциплинарно наказание трябва да бъде връчена  на работника или служителя. Не бъде ли връчена заповедта, няма наложено дисциплинарно наказание. Връчването се удостоверява с подписа на  работника или служителя  при получаването й,  като се отбелязва и моментът на получаването. В процесния случай няма доказателства заповедта на работодателя, съдържаща саморъчния му подпис да е била връчена на ищцата.

От това следва, че процесното  дисциплинарно наказание не е действително  наложено и следва да бъде отменено.

 

Процесната заповед не е надлежно мотивирана, тъй като  в нея не е  посочено конкретно извършеното от ищцата нарушение на трудовата дисциплина и кога е извършено съгласно чл.195, ал.1 от КТ - в обстоятелствената част на заповедта  не е посочено  кои 6 бр. жалби против наказателни  постановления са несвоевременно обработени,  кога са изтичали  сроковете за обработката им, поради което не  става ясно  и кога всъщност е било налице бездействие на ищцата, представляващо нарушение на трудовата дисциплина.

Справката  с рег.№ 7947/1 8.02.2011 год. на Гл. Инспектор Х. К. до Директора на ОД на МВР, която съдържа изложение на факти  за жалби  с входящи номера  и  множество дати, посочване, че същите на са бил връчени, без да се казва на кого е трябвало да бъдат връчени и от кого и защо, след което се прави  извод, че  ищцата не била изпълнила задълженията си по обработка на 10 бр. жалби, вероятно е мотивирала работодателя да издаде процесната заповед, но самата тя не  е част от съдържание от  мотивната част на заповедта. Но дори и да беше изцяло включена като мотиви в заповедта, тя  очевидно не обосновава надлежно твърдените  нарушения на трудовата дисциплина.

 

Не се установява нарушение на трудовата дисциплина по чл.187,т.3 от КТ-  неизпълнение на възложена рабата, неспазване на  техническите и технологичните правила, съобразно връчената й длъжностна характеристика за длъжност "Системен оператор" в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна   дейност"    на   сектор   "Пътна    полиция" към отдел “Охранителна полиция" при ОД МВР Габрово или други конкретни указания на работодателя по негова заповед.

Както  се изложи по-  горе  от мотивите на заповедта  не става ясно кои 6 бр. жалби против наказателни  постановления са несвоевременно обработени, кога са изтичали сроковете за обработката им, но не  са посочени  и кои  технически и технологични правила са нарушени  от  ищцата  - такива, произтичащи от закони, чието изпълнение е вменено като задължение на ищцата, такива произтичащи от длъжностната й характеристика на  "Системен оператор", или  такива, произтичащи  от други конкретни указания на работодателя по негова заповед.

Длъжностната  характеристика, връчена на  ищцата на 14-02-2006г.е за “системен оператор  на еим” и в нея не са конкретизирани задължения за обработване, в срокове, произтичащи от закон, друг нормативен документ или вътрешни указания на работодателя, на жалби против наказателни постановления.   

 

От гореизложеното се установява,  че  процесната заповед е изцяло незаконосъобразна и следва да бъде отменена .

 

Разноски  и държавни такси.

Ищцовата страна  е поискала да и се присъдят направените по делото разноски и е представила списък съгласно чл.80 от ГПК, поради което и във връзка с уважаването на предявените искове  ответната страна следва да бъде осъдена да й заплати  150 лв. на снованиечл.78 от ГПК.

 

Ответникът е държавно учреждение  и  не следва да бъде осъждан да заплати държавна такса   поради уважаването на иска.

 

По изложените съображения съдът

РЕШИ:

отменя Заповед с рег.№263 от 25.02.2011 год. на Директора  на  Областната Дирекция  на МВР Габрово за  налагане на дисциплинарно наказание "Забележка" за срок от  1 година   по чл. 188,  т. 1,  вр.  с чл. 186 и 187 т.3 от КТ на  Д.М.Б. егн ********** *** чрез адвокат РАДА БАЛТОВА ОТ ГАК, като незаконосъобразна.  

 

ОСЪЖДА Областната Дирекция  на МВР Габрово  да заплати  на Д.М.Б. егн ********** *** чрез адвокат РАДА БАЛТОВА ОТ ГАК сумата от 150 лв./сто и петдесет лева /разноски по делото  на основаниечл.78,ал.1 от ГПК.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок   от връчването  на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: