решение №521

гр. Габрово, 23 октомври  2012 г.

 

в името на народа

 

 

     ГАБРОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито  заседание на 16 октомври  две хиляди и дванадесета  година, в състав :

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: радосвета парапанова

 

 при секретаря росица ненова, като разгледа докладваното от съдия Парапанова  гр.д.№ 1750 по описа за 2012 г. на ГРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е образувано по искова молба В.М.М., с  ЕГН  **********,  адрес     в  с. Киевци, общ.   Габрово, представляван от процесуалния си представител Евгени Попов - редовен адвокат, вписан в нарочния регистър на Габровската адвокатска колегия. Съдебен адрес: адв. Евгени Попов, пл."Възраждане" № 5 5300 гр. Габрово  против "Е.ОН БЪЛГАРИЯ Продажби" АД, ЕИК 103533691 гр. Варна, бул."Вл. Варненчик" № 258. и.            „Е.ОН БЪЛГАРИЯ Мрежи" АД с ЕИК 104518621, с адрес на управление : град Варна, бул."Вл. Варненчик", №258, цена на иска: 323.37 лв.

 

Ответниците  депозират писмени отговори  в дадения  едномесечен срок .

в исковата молба се твърди, че ищецът  е потребител  на  електрическа  енергия,   по  смисъла  на Закона за защита на потребителите, с обект на снабдяване  в с. Киевци, общ. Габрово. С първият от ответниците бил  в договорни отношения за разпределение на електрическа енергия за обекта. Дейността по разпределение е вписана в удостоверението за актуално състояние, видно от обстоятелствата, които са отразени в търговския регистър. С вторият от ответниците бил  в договорни отношения за доставката на електрическа енергия за апартамента. Дейността по доставка е вписана в удостоверението за актуално състояние, видно от обстоятелствата, които са отразени в търговския регистър. 

Преди няколко дни получил от първия ответник „Е.ОН България Продажби" АД ксерокопие от констативен протокол № 0422124/17.04.2012 г. за ПОДМЯНА И ЕКСПЕРТИЗА на директен електромер № 1125081110208344. От направена справка в касата на дружеството му съобщили  размера на начислените му допълнително суми. Не му е известно на какво основание се претендира допълнително начислената сума. След като се запознал с ОУ на дружеството, счита че начислението е станало на основание  чл. 38 от ОУ на ДПЕЕ - въздействие върху СТИ- КП 621-09-Ел/19.05.2012г. „ОУ на ДПЕЕ" вероятно са общите условия на договора за пренос на електрическа енергия. Ответникът „Е.ОН БЪЛГАРИЯ Мрежи" АД е длъжен по закон - чл. 98а ЗЕ, да приеме, публикува и обнародва тези общи условия, но не е изпълнил своето задължение - неясно е дали такива общи условия са приети по законосъобразен начин, те се намират неизвестно къде и са недостъпни за потребителя. Същите следва да се представят в оригинал от втория ответник, ведно с актовете на компетентните им органи, с които са приети, както и доказателства, че същите са станали публично известни. След запознаване с „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.он България Продажби" АД" установил, че двамата ответници имат един общ договор за отношенията между тях и потребителите, какъвто бил.  Основание за съществуването на такъв договор е разпоредбата на чл.98в, ал.2 от Закона за енергетиката. Не бил извършвал никакво нарушение на своите задължения по договора  за присъединяване и пренос на ел. енергия. Извършена е абсолютно неправомерна проверка на средството за измерване на ел. енергия и абсолютно неправомерно му е изчислена и коригирана потребена ел. енергия в неоправдан размер. Извършената проверка не отговаря по никакъв начин на разпоредбите на ПРАВИЛАТА за измерване на количеството електрическа енергия приети с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. Издадени от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 38 от 1.05.2007 г, където са уредени принципите, начините и местата на измерване на количествата продадена и закупена електрическа енергия и изискванията за точността на измерване, проверката на техническите и метрологичните характеристики на измервателните средства/системи и свързаните с тях комуникационни връзки. Невъзможно е да се разбере какви факти в действителност са установили длъжностните лица, какво точно нарушение извършил и коя норма или правило нарушил. Оттам техническия протокол не би могъл да послужи като основание за предприемането на каквито и да било по-нататъшни санкционни мерки от страна на „Е.ОН България Мрежи" АД и „Е.ОН България Продажби" АД спрямо мен. 

На 17.04.2012г. бил в дома си. Никой не  го  е канил да присъства на проверка на сти. Поканен бил да подпише протокол, като му обяснили, че се подменя стария електромер, който бил демонтиран , в негово отсъствие, преди подписване на протокола. Твърди, че не е имало грешка в точността на измерването и че от друга страна не са изпълнени предпоставките и процедурите, предвидени в договорните условия и нормативните актове за начисляване на неотчетена електроенергия. Поради изложеното и претенцията на „Е.ОН България Продажби" АД за заплащане на горепосочената сума в левове, за която вече са издадени фактури, е неликвидна и не би могла да стане такава, защото по същество е неоснователна, както по правопораждащ факт, така и по размер, а освен това не е и изискуема. Поради гореизложеното за мен се поражда явен--правен интерес да получа защита, като установя несъществуването на това твърдяно задължение .

Фактите и обстоятелствата, които ще доказва в процеса, както и доказателствата за тях са следните:

А.Факти и обстоятелства

1. Не дължи на ответниците сума в размер на 323.37 (триста двадесет и три лв. тридесет и седем стотинки.) с ДДС за начислена дължима сума за електрическа енергия за обект: в с. Янковци, общ.. Габрово, определена от ответника - „Е.он България Продажби " АД по негови изчисления, БЕЗ ДА Е СЪСТАВЕН ПРОТОКОЛ от служители на другия ответник -„Е.он България Мрежи" АД. Заплащал енергията за всеки месец, за който е правено отчитане. За начисленията няма приложен Протокол от Държавната агенция по метрология.

С оглед естеството на факта - недължимост на сумата от 323.37 (триста двадесет и три лв. тридесет и седем стотинки.) с ДДС , моля да определите доказването му в тежест на ответника.

2.С двамата ответника бил в договорни отношения. Договорът е при общи условия по силата на правна норма - чл.98в от Закона за енергетиката. По силата на този договор единият ответник има право да прави проверки на електромери, а другият ответник да изчислява електроенергия, в случай, че проверката е установила неточно измерване или неизмерване на енергията.

3.Предявявам настоящата искова молба срещу двамата ответници, тъй като намирам, че двамата са необходими и задължителни другари в процеса.

От разпоредбите на членове 98а, 986 и 98в от Закона за енергетиката и Общите условия на всеки от двамата ответника е видно, че въз основа на констатации на служители на единия ответник, от другия ответник се начислява енергия на потребител. Общо изчислената стойност на тази енергия се разпределя между двамата ответника.

Ответникът „Е.он България Продажби"АД издава фактура за електроенергия, в която се включват цени за стоката енергия, за услугата достъп до електрическата мрежа и за услугата пренос на енергията.

Получените суми за достъпа и преноса/разпределение следва да се преведат от издателя на фактурата „Е.он България Продажби"АД на другия ответник-„Е.он България Мрежи"АД.

От фактура № 0089738311/21.05.2012 г. на стойност 323.37 (триста двадесет и три лв. тридесет и седем стотинки.) с ДДС ще бъде видно, че в нея са посочени суми за разпределение на електрическа енергия, за достъп и за енергия /като стока/. Съгласно Закона за енергетиката разпределителното дружество, каквото е единия ответник, получава цена за разпределение и за достъп, а другия ответник, което е краен снабдител по смисъла на закона, получава цената на стоката енергия.

С оглед на обстоятелството, че отношенията между мен и двете енергийни дружества се уреждат в общ договор по чл.98в,ал.2 от Закона за енергетиката, е видно, че източника на правоотношенията между нас и двете дружества е един и същ.

От приложените към настоящата молба писма е видно, че правопораждащ факт за сумата, представляваща служебно начислена електроенергия, е общ за двамата ответника.

Поради наличието на такава връзка между двете дружества, при искане за плащане на електроенергия считам, че същите следва да бъдат определени като необходими задължителни другари в процеса.

 

ИСКА да  се признае за установено по отношение на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ Продажби" АД, гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, ЕИК 103533691 и „Е.ОН БЪЛГАРИЯ Мрежи" АД, гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, ЕИК 104518621, че не им дължи паричната сума в размер на 323.37 (триста двадесет и три лв. тридесет и седем стотинки.) с ДДС по един брой фактура - № 0089738311/21.05.2012 г. за обект находящ се в с.Киевци, общ. Габрово, претендирана за заплащане на неотчетена електроенергия, ведно с всички законни последици.

 

ответниците    вземат   следното  становище: С ищеца били  в договорни правоотношения за доставка и продажба на електрическа енергия, същия е клиент по смисъла на §1, т.2а и 33а от ДР на ЗЕ и като такъв е обвързан от регулацията на общ договор за снабдяване и разпределение на електрическа енергия с части Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия и Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи.

В изпълнение на свое законово (чл.44 от Закон за измерванията) и договорно (чл.34, ал.2 ОТ ОУ на ДПЕЕЕМ Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия по електроразпределителните мрежи) задължение ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

В качеството си на собственик, чрез свои служители на 17-04-2012 г. е извършило контролна проверка на уред - средство за търговско измерване (СТИ) 1125081110208344, измерващо потребяваната от абоната понастоящем ищец с абонатен номер 0106105046 електроенергия за адрес: с. кИЕВЦИ, общ. Габрово.

При проверката, съгласно протокол №0422124/17-04-2012г. е установено, че една част от пренесените количества електроенергия и доставени до цитирания по-горе адрес не се измерват и отчитат от СТИ.

Установена е и причината – ИЗВЪРШЕНО НЕОТОРИЗИРАНО  ВЪЗДЕСТВИЕ ВЪРХУ сти.

След приключване на проверката е възстановена правилната схема на свързване.

Лицата извършили проверката са служители на ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД- електро - технически специалисти, без познания в областта на трасологията и криминологията, предвид на което последващи действия по оперативно разследване от същите не са извършени.

Потребяването на неотчетена чрез СТИ електроенергия не е престъпление, но е едно укоримо от гледна точка на обществения интерес явление. Ето защо, ако някой извлича полза от това явление, то най-справедливо би било той да бъде натоварен с разходите по ограничаването му, независимо, че най-вероятно потребителят лично не е физическият извършител на деянието по неправомерното вмешателство ( било по чл.234в или по чл.276 от НК). Поради това, в практиката е прието да се извърши преразпределение между снабдителя и бенефециентите от неточното отчитане на загубите от неотчетено, но потребено количество електроенергия. Това преразпределение се извършва по одобрена от държавния регулаторен орган в енергетиката (ДКЕВР)- методология за корекция на доставено количество електроенергия и съответно корекция на сметки. Ето защо:  Тези корекции не са санкция за потребителя, защото не се цели да бъде наказано нечие виновно поведение. Крайният снабдител не е административен, още по-малко административно- наказващ орган (в този смисъл е трайната практика на ВКС). Тези корекции не са ангажиране на договорна отговорност за неизпълнение на задължения. Съобразявайки се с условията на чл.82 от ЗЗД ние не твърдим че абонатът виновно не е изпълнил свое задължение по договор. Тези корекции са осчетоводени като „доставка" по смисъла на Закон за данък добавена стойност (ЗДДС) - върху данъчната основа е начислен косвен данък, което е аргумент че същите са институт на договора за продажба, защото ДДС не се начислява нито върху глобите, нито върху неустойките.

Вещно- правния ефект на смяната на собствеността настъпва като следствие на последващо спрямо предаването (консумацията) преразпределение на доставеното, но неотчетено от измервателните уреди количество електроенергия (тук аналогия може да бъде направена с чл.205 от ЗЗД).

Регулацията на това преразпределение се извършва чрез общи правила за всички абонати на клиентите на крайния снабдител и на оператора на електроразпределителната мрежа за североизточна България, одобрени от държавен регулативен орган и обявени чрез средствата за масова информация ( в-к Черноморие/в-к Янтра Днес/ в-к Дневник на 30.11.2007 год. и 19.04.2009 год.) и чрез общите условия на договорите за снабдяване и разпределение на електрическа енергия, публикувани преди изтичане на срока обявен за обжалване от гражданите на административния акт (решение №ОУ-004/0б.04.2009 год. на председателя на ДКЕВР), с който те са въведени.

Никъде в закон или подзаконов акт не е посочено, че умишленото увреждане/ манипулиране на електромер от трети лица освобождава абоната - потребител на електрическа енергия от задължението да заплати стойността на потребеното количество.

Съществува ясно изразена трайна воля на държавната администрация (изпълнителната власт) в РБългария в подкрепа на извършваните процедури по едностранни корекции на сметки на абонати с установени неправомерни вмешателства върху измервателните уреди, които измерват потребяваната от последните електроенергия.

Така, общоизвестна е, както трайната практика на ДКЕВР за одобряване на корекционните процедури, така и тази на Комисията за защита на конкуренцията ( в този смисъл решение №618/03.06.2010 год. по преписка №КЗК-481/09.06.2009 год., при което е прието за установено, че при ползването на изчислителни методологии за установяване на доставено, но неотчетено количество електроенергия по корекционни процедури не е налице злоупотреба с монополно положение).

Съществува ясно изразена воля на колективния орган на народното представителство (законодателната власт) в подкрепа на извършваните процедури по едностранни корекции на сметки на абонати с установени неправомерни вмешателства върху уредите, които измерват потребяваната от последните електроенергия.

С измененията в Закона за енергетиката (публ. в ДВ бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изрично се предвижда възможността за извършване на едностранна корекция на сметки в полза на крайния снабдител. Такава възможност е била предвидена и съгласно Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.). В този смисъл, периодът между тези два нормативни акта (2006 - 2012) явно не е ревизия на досегашната позиция в защита на корекционните процедури, а следва да бъде разбирано като законодателен пропуск - празнота в правото, която следва да бъде преодоляна чрез предвидения в закона ред - чл.4б, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.19, ал.2 от Конституцията на република България, защото в този период възможността/ правото на корекции на сметки за минал период е била нормативно регламентирана в полза на други оператори на преносни мрежи (ВиК оператори и топлофикационни дружества).

Допълнително, корекционните методологии не са изобретение на търговските дружества, а са въведени от държавни органи и организации. Така, за първи път задължението да се извърши корекция на сметката на потребителя за неправилно отчетената електрическа енергия е определено през 1976 год. с чл.38 от Правилник за прилагане на Закона за електростопанството ( отм). Тази норма е била в сила до 14.04.2000 год., когато е заменена по предложение на ДАЕЕР (ДКЕВР) от нова методология за корекция уредена с чл.49 от Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.).

Понастоящем правото на корекция е уредено в Правила за измерване на количеството електроенергия (Приети с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. Издадени от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г.). които правила делегират правото на аритметичното определяне на методологията на оператора на разпределителната мрежа.

С оглед на всичко изложено по-горе, за защитата на обществения интерес е извършена корекция на сметки на потребителя и допълнително са начислени като доставени на абоната 1715 квтч електроенергия, което представлява част от общото количество неизмерена от СТИ в следствие на манипулирането му. Клиентът е уведомен за проведената корекционна процедура и за дължимостта на сумата 323,37 лв., като стойност на доставена електроенергия.

Допълнително начисленото количество. електроенергия е фикция за доставено количество електроенергия - определено чрез методология одобрена от ДКЕВР и възпроизведена в чл.38, ал.3, т. 1 от ОУ на ДПЕЕЕМ. Българското право познава създадени многобройни методологии за изчисление вместо измерване (наричани в някои актове „индиректно измерване") на доставени вещи.

Необходимостта от ползването на фикцията за установяване на количествата извършени доставки на стоки чрез изчислителни методи е обусловено от нуждите на практиката - например, както е в настоящия случай -обективна невъзможност да бъде измерена потребената в периода от 09-03-2012 г. до 17-04-2012 г. електроенергия.

Като историческа ретроспекция - още през 1976 год. с чл. 37 от Правилник за прилагане на Закона за електростопанството ( отм). е установена възможността при липса на електромер потребената електроенергия да бъде изчислена по аритметичен път, а „заплащането й се извършва на база на средната работна мощност и работните часове". Тази разпоредба е била прилагана до 14.04.2000 год., след която дата до 19.04.2005 год. са прилагани правилата на чл.50 и чл.51 от Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.), отново регулиращи случаите по приложението на изчислителния вместо измервателния метод. В последствие изчислителният метод е възпроизведен като възможност в Правила за измерване на количеството електроенергия (Приети с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. Издадени от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г.).

Към настоящия момент има множество нормативно установени възможности чрез аритметични изчисления вместо чрез измерване да бъдат установени количествени стойности - такива са предвидени в чл.13 и чл.14 от Наредба за предварително опакованите количества продукти (приета с пмс№ 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., попр., бр. 27 от 25.03.2003 г., бр. 33 от 11.04.2003 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 30.12.2003 г., бр. 1 от 4.01.2005 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 17.06.2008 г., в сила от 17.06.2008 г., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 9.06.2009), чл.10, т.4 от Правила за приемане на строително- метални (железарски) и тенекеджийски работи (утвърдени със заповед № РД 14-02-1236 от 17.12.1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство, в сила от 1.10.1986 г.), разбира се тук могат да бъдат посочени и чл. 47 от Наредба №16-334/06.04.2007 год. за топлоснабдяването и чл.37 от Наредба №4/14.09.2004 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Като обобщение, ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД и ЕОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД са изпълнили задълженията си спрямо ищеца по ОУ на договорите за снабдяване и разпределение на електрическа енергия, като допълнително начисленото количество електроенергия е фикция за доставено, определено не чрез измервателен уред (за който се установи че е целенасочено манипулиран от неизвестно лице), а чрез изчислителна методология одобрена от държавен регулаторен орган - ДКЕВР доведена до знанието на всички абонати на крайния снабдител в североизточна България посредством публикациите в средствата за масова информация и имплементирането на тази методология в ОУ на цитирания договор.

Искат след като съобразите представените и ангажирани от нас доказателства да постановите решение, с което да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан, като ни присъдите направените разноски.

Другия ответник има същото становище;

 

Правна квалификация.  Предявеният иск е  по чл.124 от ГПК във вр. чл.37 във вр. с чл.38 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД във вр. с чл.24 във вр. с чл.25 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Продажби” АД  за установяване,  че ищецът  като потребител на електрическа енергия  не дължи 323.37 (триста двадесет и три лв. тридесет и седем стотинки.) с ДДС по един брой фактура - № 0089738311/21.05.2012 г. за обект находящ се в с. Киевци, общ. Габрово;

 

Обстоятелствата,  имащи значение за делото са: дали съществува правото на ответниците да задължат  ищеца по реда на  чл.24 във вр. с чл.25 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Продажби” АД, въз основа на констативните протоколи и справки по  чл.37 във вр. с чл.38 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД.

 

Обстоятелства,  които не се нуждаят от доказване:

В отговора  на  ответника се признават следните факти :

·        С ищеца има сключени договори за продажба и съответно за доставка на електрическа енергия при Общи условия (публикувани на 30.11.2007 год. във в-к Черноморие (в-к Янтра Днес) и в-к Дневник за Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД и публикувани на 30.11.2007 год. във в-к Дневник и в-к Черноморие (в-к Янтра Днес) с изменение съответно публикувано на 19.04.2009 год. за общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД).

·        Същият е потребител на ел. енергия по смисъла на §1, т.42 ЗЕ като клиент на дружеството  за  обект находящ се в с.Киевци, общ. Габрово

·        На 17-04-12 год. е извършена проверка от служители на „ЕОН България мрежи" АД на посочения по-горе СТИ

и следователно същите  са безспорни

 

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, намира следното:

 

От приетите писмени доказателства  и заключението  на  съдебно- техническа експертиза,  се установява следното :

1.      Процесното СТИ в периода от 9.03.2012г. до 17.04.2012г. (40 дни) е било включено трифазно, но при включено външно дистанционно устройство не се е отчитало реално консумираната електроенергия. Не е възможно да бъде измерена точно цялата потребена от ищеца- абонат електроенергия за изминалия период от 40 дни. Ако е била прочетена със съответния специализиран софтуер паметта на СТИ в момента на констатиране на грешката му изчисленията на консумираната но незаплатена електроенергия биха били по-точни. Изчислената в справката за корекция „потребена електрическа енергия" 1715,2 кВтч за периода от 9.03.2012г. до 17.04.2012г. (40 дни) по върховата тарифа определена според чл.38, ал.З, т.1 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД (при наличие на СТИ и на конкретен измерител на отклонението) технически е възможно да бъде доставена до абоната. Това е равносилно на 1.787 кВт консумация ежечасно на абоната. Пропускателната мощност на захранващия проводник ПВО 4xlx6mm2 при трифазна консумация е 29,1 кВт. Т.к. метрологичната техническа проверка в БИМ, ГД МИУ, отдел Варна не е установила, че електромера е извън класа си на точност при незадействано външно устройство, то не може да се използва чл.38, ал.3, т.1 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД (при наличие на СТИ и на конкретен измерител на отклонението). Би трябвало да се използва чл.38, ал.3, т.2 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД (при наличие на СТИ и липса на конкретен измерител на отклонението). Използвайки този член и отчитайки и заплатеното количество електроенергия за съответния период от време се получава, че незаплатената електроенергия е равна на 3573 кВтч.,  а дължимата сума за периода от 40 дни е равна на 673.71лв. Ако се използува консумацията през периода (9.03.2011 г.-17.04.2011г.) като базис то количеството консумирана но незаплатена електроенергия за същия период през 2012 се получава равно на 520 кВтч., а дължимата сума за съответния период от 40 дни е 98,05 лв.

2.      Според констативния протокол на ЕОН Мрежи е установена отрицателна грешка възлизаща на -85,64%. Съгласно инж. Т. Георгиева (служител на БИМ, ГД МИУ, отдел Варна) пломба ADD/1183734 е със срязана тел и в кутията на СТИ, която служи и за защита от нерагламентиран достъп, е открито външно устройство за дистанционно въздействие, чрез което се видоизменят показанията на електромера.

3.      Според констативния протокол на ЕОН Мрежи е установена при полево измерване и силно несиметричен товар отрицателна грешка възлизаща на -85,64%., вследствие на това не се отчита реално косумираната електроенергия. Изчислената в справката за корекция консумирана, но незаплатена електрическа енергия 1715,2 кВтч за периода от 9.03.2012г. до 17.04.2012г. (40 дни) е технически не правилно определена, т. к. се използва грешка от полево контролно измерване за пропускателна способност на линята. Дължимата за доплащане левова равностойност на електроенергията съобразно одобрените от ДКВЕР цени за периода на ел.енергия, акцизи и ДДС по върховата тарифа би била аритметически вярно изчислена, ако е незаплатена електрическа енергия бе правилно определена. Използвайки стойността 42А и регламентираното номинално напрежение в момента 400V, то електроенергията за корекция се получава съответно равна на 3573 kWh. Използвайки чл.38, ал.3, т.2 при дължимата електроенергията за корекция 3573 kWh и утвърдените цени от ДКЕВР за съответния период и начислявайки ДДС се получава, че дължимата сума за съответния период от 40 дни е 673,71 лв.

4.      При проверката на СТИ от служителите на "ЕОН България мрежи'' АД е констатирано, че е налице грешка при токове и напрежения в отделните фази както следва 0,04А при 275°, 0.1 А при 298°, 5,3А при 11° , 234V, 233 V, 233 V. Тоест налице е неотчитане на консумирана мощност моментно в размер на 1085,54 W по време на проверката. Ако се приеме, че проверката е траяла 1 минута, то неотчетеното количество електроенергия в процеса на проверката е било 0,018 kWh.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Красимир Иванов в с.з. обяснява, че възможностите на електромера са много по-големи и в случая паметта е била разчетена, даже дистанционно. За работа на електромера е с клас на точност 0,21 А.  Извършвана е експертиза и е открито такова устройство, но не са задействали устройството, за да се види как влияе на отчитането Ролята на дистанционното най-вероятно е да се манипулира електромера, изключват се вероятността някои от датчиците да не отчита, най-вероятно е, че две от фазите са манипулирани, защото два оттока са с много малки стойности. Преди 40 дни  от датата на проверката електромера е бил сменен, тогава е поставен като нов. Дължимата сума е 673,71 лева използвайки чл. 38, ал. 3, т. 2, тъй като тази контролна  полева проверка,  на  данните от която е базирана  изчислената от ответниците корекция, не съответства на Наредбата и товара е бил несиметричен в две от фазите тока е под 0,25А Пресмятането  на дължимата сума на база на минал период не е приложимо съгласно Общите условия.

 

Свидетелят ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВРАЧОВСКИ – служител на “ЕНЕРГО - ПРО Мрежи” АД установява, че участвал в извършването на проверката. Получили  нареждане от Варна да проверят  съответния електромер, който се отчита директно в централата дистанционно и  е дал  информация  там за некоректно отчитане. Отишли  с колегата Пехливанов на съответния електромер и при оглед констатирали,  че държавната пломба била  лепена с лепило, а ведомствената била  нарушена. Измерили  електромера на абоната с уред, който отчел  грешка “-85%”. Потърсили абоната, той дошъл  и измерили  отново електромера пред него. Тогава електромерът  измерил  в границите и се усъмнили, че има устройство с дистанционно управление, което е било изключено след като повикали абоната. Трябвало да подменят този електромер. Съставил  този протокол, в който абоната си проверил показанията и се подписал за подмяната на електромера. Поставили  новия електромер и го пломбирали с друга пломба, а стария го сложили в безшевна торба и си продължили  проверката. Абонатът извикали след като били  констатирали неточното отчитане на електромера. Обяснили му, че веднъж измерили грешно и пломбите са наранени и че трябва да се подмени електромера. Електромера бил занесен на Мечкова в Метрологията за изследване.

 

Като взе предвид горните фактически констатации от правна страна съдът намира следното:

 

Ответникът “Е.ОН България Мрежи” АД е изготвил констативни протоколи  и справки  по  чл.37 във вр. с чл.38 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД , одобрени  от ДКЕеВР, Общи условия (публикувани на 30.11.2007 год. във в-к Черноморие (в-к Янтра Днес) и в-к Дневник за Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД и публикувани на 30.11.2007 год. във в-к Дневник и в-к Черноморие (в-к Янтра Днес) с изменение съответно публикувано на 19.04.2009 год. за Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД.

На СТИ на ищеца е извършена проверка  за нарушения  на целостта  и функционалността  по чл.34, ал.3 от ОУ, по инициатива на “Е.ОН България Мрежи” АД , допустимо по  ОУ. 

“Е.ОН България Мрежи” АД не е бил длъжен да кани ищеца да присъства  на  тази проверка, нито да го уведомява по някакъв начин.  

Установено е несъответствие с нормираните характеристики по чл.34,ал.6 ОУ – пломба ADD/1183734 е със срязана тел и в кутията на СТИ, която служи за защита от нерегламентиран достъп, е открито външно устройство за дистанционно въздействие, чрез което се видоизменят показанията на електромера,  за което са съставени констативни  протоколи съгласно чл. 61, ал.1 и 2 от ОУ.

В случая  констативния протокол  е съставен надлежно и в съответствие с правилото на чл.61 от ОУ  -   абонатът  е присъствал на  проверката и протоколът е подписан от него без възражения.

Установява се Отклонение  от нормалната работа  на СТи , което не може да се установи с конкретен измерител- хипотезата на чл.38,ал.3,т.2 от ОУ.

е. он българия мрежи е изчислило, изготвило справки и е коригирало  количеството пренесена енергия на ищеца  по чл.38, ал.3 т.1 от ОУ на стойност 323,37 лв.

Но в случая   е приложим чл.38, ал.3, т.2 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД - при наличие на СТИ и липса на конкретен измерител на отклонението, тъй като метрологическата експертиза не  е каква точно грешка при отчитането на СТИ е налице, когато нерегламентирано внесеното устройство в СТИ се задейства дистанционно.

Използвайки методиката на чл.38, ал.3, т.2 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и отчитайки заплатеното количество електроенергия за съответния период от време, незаплатената електроенергия на ищеца  е равна на 3573 кВтч.,  а дължимата сума за периода от 40 дни е равна на 673.71 лв.,  от което следва , че сумата на корекцията в случая от 323,37 лв. е изцяло дължима.

 

Настоящия състав не споделя  тезата, че процесната корекция няма законово основание.  

Съгласно чл.98а, ал.2 , т. 6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) от Закона за енергетиката публично известните общи условия  на крайния снабдител  с електрическа енергия задължително съдържат  ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:  а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3/СТИ/;

Корекционната процедура е предвидена в Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД и Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД, одобрени  от ДКЕЕВР, което е задължително по закон и е в съгласие с чл.45 от ПИКЕЕ, приложение към т.1 от Решение №П-1/10-04-2007 г. на ДкЕЕВР/ - Правилата по чл.83,ал.1, т.6 от ЗЕ.

 Настоящият състав споделя  тезата, изложена в решение 118/3-05-2012г по т.д.72/2012г на Апелативен съд Велико Търново, че страните се намират в продажбено правоотношение относно продажбата на ел. енергия, като правата и задълженията на страните се уреждат в ЗЕ, Наредба №6, Правилата за измерване на количеството електроенергия от 10.04.2007г. и Общите условия на договорите за доставка на ел. енергия, публикувани на 30.11.2007г. и изменени, чрез публикация на 19.04.2009г. Това е търговско правоотношение между равнопоставени гражданско- правни субекти. Когато СТИ не отчита, без да е установено авторството  на  неправомерната  намеса в работата на СТИ /а самата намеса е безспорно установена/, както  е в случая, за ответниците  е уредено потестативно право, което дава възможност с едностранно волеизявление да се определи размера на консумираната ел. енергия за предходните 6 месеца, като това  право е уредено в чл.38 от Общите условия и чл.45 от Правилата за измерване на количеството електроенергия /Правилата/ във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ.

Съгласно тази регламентация на отношенията  ответниците нямат задължение, извършвайки корекцията,   да издирват  действителния период на неотчитане или неправилно отчитане на СТИ, а имат право да извършат корекция за предходните 180 дни от деня на констатираното неотчитане или неправилно отчитане, ако не намерят данни за точния период на грешното измерване или неизмерване. Липсата на такива данни  не може да препятства извършването на корекцията,   ограничена  от ОУ до 180  дни назад от проверката. ОУ не задължават  ответниците да използват СТИ с памет  за неправомерна намеса  в тях , както и да отчитат тази памет.

В случая обаче паметта на електромера е отчетена, при това дистанционно от ответните дружества и корекцията е извършена за периода от поставяне на електромера - 40 преди датата на проверката до датата на проверката.

Правилата са подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на законова делегация и съдържа правни норми, които регламентират отношенията между търговците при неточно отчитане на ел. енергия.

Потестативното право да си извърши корекция на сметките, както и договорната отговорност при неправомерно въздействие върху СТИ са уредени освен в ОУ, така също и в подзаконов нормативен акт въз основа на законова делегация, а вече и в самия Закон за енергетиката, поради което не е налице неравнопоставеност, а правна норма, която по този начин регламентира отношенията между страните.

Не е налице задължителна практика на ВКС, съгласно която  текстовете на чл.24 във вр. с чл.25 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Продажби” АД и чл.37 във вр. с чл.38 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи ” АД да са обявени за неравноправни договорни клаузи, поради което да се  считат за недействителни по смисъла на Закона за защита на потребителите.  Това е и невъзможно, тъй като Решение №177/12-12-2011г. по т. д. 1008/2010 г. на ВКС  е постановено между търговци, за които ЗЗПотребителите не се прилага , а и с оглед на новия законов регламент.

Настоящия състав намира, че корекционите договорни клаузи от ОУ не са неравноправни, защото с тяхна помощ се коригира фактическата неравнопоставеност, която е налице, след като ползваната ел. енергия  от  едни потребители не се отчита напълно или частично и съответно не се заплаща от тях, а ползваната  от други потребители енергия точно и пълно се отчита и заплаща, при  което последните потребители се налага да компенсират загубите от неотчитането на ответните дружества.

Корекционните клаузи са част от ОУ по силата на  законово задължение за крайния снабдител с ел. енергия и  са одобрени от държавен орган, чиято основна функция е да регулира продажбените отношения и то в защита на потребителите – по- слабата страна в отношението по продажба на електрическа енергия, както и да гарантира равното положение на всички потребители, като  не се допуска  толериране на  недобросъвестните.

 

С оглед изложеното съдът намира, че предявения отрицателен  установителен иск, че процесната сума не се дължи е неоснователен и недоказан  и следва да се отхвърли.

 

Считано  от 10-09-2012 г. съгласно ТР ответните дружества са с  променени наименования  и законно представителство, което следва да се отрази в диспозитива.

 

Разноски.

И двете страни  са направили искане за присъждане на разноските им и  са представили списъци по чл.80 от ГПК до приключване  на устните състезания и съобразно представените разходни документи и съобразно  отхвърлянето на иска   ищецът следва да заплати на и "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД - 120 лв. а на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД  -420 лв. разноски по делото.

 

Водим от горното съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от В.М.М., с  ЕГН  **********,  адрес     в  с. Киевци, общ.   Габрово, представляван от процесуалния си представител Евгени Попов - редовен адвокат, вписан в нарочния регистър на Габровската адвокатска колегия. Съдебен адрес: адв. Евгени Попов, пл."Възраждане" № 5 5300 гр. Габрово СРЕЩУ  "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД ЕИК103533691 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район р-н Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 258, представлявано от БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА, Боряна Димитрова Пенева, Пламен Стоянов Стефанов и "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД ЕИК104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район р-н Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 258, представлявано от МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ, Петр Тесарж, Павел Ваня  иск да се приеме за установено, че не дължи  сумата   323,37 лв. /триста двадесет и три лева и 37 ст./ за периода 9.03.2012г. до 17.04.2012г. (40 дни) - корекция  на основание по  чл. 37 във вр. с чл.38 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД и чл.24 във вр. с чл.25 от Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД и на основание чл.98а, ал.2,т.6 от ЗЕ за обект находящ се в с. Киевци, общ. Габрово като неоснователен и недоказан

 

осъжда В.М.М., с  ЕГН  **********,  адрес     в  с. Киевци, общ.   Габрово да заплати на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД ЕИК104518621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район р-н Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 258, представлявано от МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ, Петр Тесарж, Павел Ваня  разноски по делото в размер на 120 лв. /сто  и двадесет  лева / на основание чл.78,ал.3 от ГПК.

 

осъжда В.М.М., с  ЕГН  **********,  адрес     в  с. Киевци, общ.   Габрово да заплати на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД ЕИК103533691 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район р-н Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 258, представлявано от БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА, Боряна Димитрова Пенева, Пламен Стоянов Стефанов  разноски по делото в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет  лева / на основание чл.78,ал.3 от ГПК.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  на страните.

 

 

СЪДИЯ :