ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО!


ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ГАБРОВО

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПО СИЛАТА НА АКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС № 070421300019499/23.10.2013г. ТД на НАП В. ТЪРНОВО СЧИТАНО ОТ 25 ОКТОМВРИ 2013 РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО Е РЕГИСТРИРАН ПО ЗДДС.

ВАЖНО: СЧИТАНО ОТ 25 ОКТОМВРИ 2013 г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 3, АЛ. 5, Т. 1, Б. " О" ОТ ЗДДС, ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС ГАБРОВО СЕ ДЪЛЖИ ДДС.


ВАЖНО: СЧИТАНО ОТ 04.04.2019г. РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО ИМА НОВ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ДЕЛА - delovodstvo-rsg@court-gbr.com. ЕЛЕКТРОННИ ПОЩЕНСКИ СЪОБЩЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ НА ДРУГ(И) ИМЕЙЛ(И) НА СЪДА НЕ СЕ ПРОВЕРЯВАТ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - СПИСЪК С ТЕЛЕФОНИ И ИМЕЙЛИ ЗА КОНТАКТИ.


Информация за постановени съдебни актове може да намерите от меню-лентата отгоре избирайки "СПРАВКИ ПО ДЕЛА"

Информация за постановени и влезли в сила съдебни актове на РС Габрово може да намерите също на
ЦЕНТРАЛЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО

Информация за постановени и влезли в сила съдебни актове на всички съдилища
ЦЕНТРАЛЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ДРУГИ СЪДИЛИЩА


          Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
          Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
          Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
          При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.
          Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела на територията на община Габрово, освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

Местонахождение: 5300, гр. Габрово, пл. "Възраждане" №1
брой уникални посещения на сайта от 01.05.2013г.
web counter